*** مهدی منتظر(علیه السلام) ***

افضل العبادة انتظار الفرج

فهرست

«فهرست مطالب مَـــهـــدِي مـُـنــتَـظـَـر(عَلَیهِ السَّلامِ)»

 

׫ألسَّلامُ عَلَيکَ يَا بنَ الزَّهراءِ(س)» 

׫درخصوصيات شخصي وعلائم مشخصه» 

׫علامات امامت» 

׫علائم تشريفي و تکريمي قائميت - نوعاول» 

׫آثار و مواريث انبياء(ع)»

׫نشانه هائي که از جدش پيغمبر(ص) و اميرالمؤمنين(ع) دارد»

׫علائم تشريفي و تکريمي قائميت - نوعدوم»

׫درخصوصيات غيبت و زمان غيبت»

׫دوران غيبت صغري»

׫نواب چهارگانه» 

׫دوران غيبت کبري» 

׫مجموعه اشکالات راجع به غيبت و وجود آن حضرت» 

׫و اما جواب از مخالفين با ما در مذهب» 

׫اهل سنت در مقابل اين اخبار چه ميکنند و عقيده ايشان چيست؟» 

׫چگونه آن منصفين قائل به امامت حضرت مهدي(عج) شدهاند، نه باقي ائمه» 

׫وجه سوم از جواب اجمالي» 

׫چه دليل است بر وجود امام غائب؟» 

׫علت و سبب غيبت چيست؟» 

׫علت اول: امتحان» 

׫علت دوم: تمييز و تمحيص» 

׫علت سوم: اينکه براي احدي در گردن او بيعتي نباشد» 

׫علت چهارم: مشابهت به انبياء در سنت» 

׫علت پنجم: کراهت مجاورت ظالمين» 

׫علت ششم و هفتم: خوف و تقيه و نبودن ناصر» 

׫علت هشتم و نهم و دهم» 

׫آیا غيبت حضرت مهدي(عج) بي حکمت و لغو است؟» 

׫چه فائده است در وجود امام غائب؟» 

׫آيا امام را در عصر غيبت ميشود ديد با اينکه در حديث نفي شده» 

׫راه توسّل چيست؟» 

׫عقيده هاي بي اصل عوامانه» 

׫توقيع اينست» 

׫چرا در همان وقتي که بناي قيام است متولد نشود؟» 

׫چرا غيبت اينهمه طولاني باشد؟» 

׫چگونه حضرت مهدي(عج) با اينهمه طول مدت زنده است؟» 

׫مدت غيبت چقدر است و وقت ظهور کي خواهد بود؟» 

׫علاماتي که گفته اند،ظاهر شد. پس چرا حضرت مهدي(عج) ظاهر نشد؟» 

׫مکان حضرت مهدي(عج)» 

׫نديم و مصاحب حضرت مهدي(عج)» 

׫اعمال و افعال حضرت مهدي(عج) 

׫مدت غيبت و وقت ظهور آنحضرت» 

׫نتيجه» 

׫وقت و اجل چند نوع است؟» 

׫ذکرحوادث و وقايعي که دردوران غيبت رخ ميدهد» 

׫رفع خلط و اشتباه» 

׫انواع وقائع» 

׫راجع به دين وسستي مردم دردين» 

׫رأي و بدعت و تغيير حلال و حرام» 

׫حق و باطل-ارشاد و هدايت» 

׫امربه معروف ونهي ازمنکر» 

׫وضع مردم درطاعت خدا وخوف وخشيت» 

׫غفلت ازخداوآخرت وميل بدنياوهوي وضعف ايمان» 

׫حال مؤمن صالح و بنده مطيع خدا» 

׫فرائض و تکاليف شرعيه» 

׫وضع و حال مساجد ومعابد» 

׫حال قرآن در نزد مردم» 

׫وضع قراء و عبّاد» 

׫وضع علم و روحانیت» 

׫وضع علماي سوء و رفتارشان و رفتار اهل منبر» 

׫وضع معیشت و کسب» 

׫وضع حکومت و هيئت حاکمة» 

׫امراء و وزراء و عمّال» 

׫روش اولياءامور و طرز رسيدن بحکومت» 

׫حکومت نااهلان و تسلط اشرار» 

׫حکومت زنان و کودکان و خواجگان» 

׫دستگاه قضاوت و شهود و ترک حدود» 

׫رواج فسّاق وفجّار ومنافقين واشرار وجاهليت وجهال» 

׫حال غني و فقير» 

׫شراب و قمار» 

׫زنا» 

׫لواط و مساحقه» 

׫غناء و موسيقي و رقص» 

׫تهور وتجري درمعاصي وهتک محارم» 

׫دروغ وشهادت دروغ وقسم دروغ وغيبت وبهتان» 

׫ظلم و جور و تعدي عمومي و هرج و مرج» 

׫قتل و خونريزي» 

׫تفرقه و اختلاف و اتحاد بر ضد دين و اجتماع» 

׫ترک خيرات وبي اهتمامي بضعفاء وبه امورجامعه» 

׫شهوت پرستي و شکم پرستي» 

׫بي حيائي و بي ادبي پير و جوان» 

׫بي عفتي زنان و بي غيرتي شوهران» 

׫ارحام و پدر و مادر» 

׫همسايه» 

׫دو روئي و دو زباني،خوش ظاهري و بدباطني» 

׫بدزباني و بدخوئي و بدکرداري» 

׫خيانت و بي امانتي» 

׫وفاداري و پيمان داري» 

׫مدح زباني و تملق» 

׫حلم و انصاف» 

׫نمامي و سخن چيني» 

׫کبر، حسد و بخل» 

׫حديث اوّل: در حديث حجة الوداع...» 

׫حديث دوم:شرح اعمال مردم آخرالزمان...» 

׫حديث سوم: رستگاری...» 

׫حديث چهارم:غضب خداوند...» 

׫حديث پنجم:مستجاب نشدن دعا...» 

׫حديث ششم:انواع مردم...» 

׫حديث هفتم:قلّت معرفت...» 

׫حديث هشتم:گمراهي امت...» 

׫حديث نهم:قوام دين...» 

׫حديث دهم:شيوع پنج چيز و...» 

׫حديث يازدهم:ظهور ده خصلت وعقوبت آن...» 

׫حديث دوازدهم:بردن ده گوهر از روي زمين...» 

׫حديث سيزدهم:دينداري در آخرالزمان...» 

׫حديث چهاردهم:علماء را نشناسند مگر...» 

׫وقايع نوعيه مختص به شيعه...» 

׫تمحيص و تمييز...» 

׫ثابت بر ايمان صحيح کم است...» 

׫اسبابهاي گمراهي و خروج از دين:اختلاف دروجود...» 

׫فتنه هاي مشتبهه گمراه کننده...» 

׫مدعيان ولايت...» 

׫اختلافات ناشي از حزبيت...» 

׫بلاها و شکنجه ها...» 

׫نگهداري دين...» 

׫نوع دوم وقايع مخصوصه...» 

׫خرابي مسجد براثا و قطع حج...» 

׫منع طعام و درهم از عراق...» 

׫زنديق قزوين...» 

׫مردي از اهل قم دعوت کند مردم را...» 

׫ظاهرشدن آب بر روي زمين در شهر قم...» 

+ نوشته شده در  دوشنبه سی ام آذر 1388ساعت 23:0  توسط کنيزان حضرت زهراء(س) 

فهرست2

׫قم مرکز علم شود...» 

׫ظهور آتش در حجاز و آب در نجف...» 

׫خراب شدن بصره...» 

׫مسلط شدن کفار بر پنج نهر...» 

׫اختلاف دو صنف ازعجم درکلمه عدل...» 

׫دعوي نبوت و امامت...» 

׫شهادت دوازده نفر بر رؤيت آنحضرت...» 

׫غبه غبراء...» 

׫راجع به بنی العباس...» 

׫حادثه بين مکه و مدينه...» 

׫خرابي ديوارمسجدکوفه...» 

׫کشته شدن هشتادهزار از بني العباس در ري...» 

׫خروج شروسي از ارمينه و آذربايجان...» 

׫ذکرسه حادثه مبهم ومجمل...» 

׫طلوع خورشيد از مغرب...» 

׫تشکيل اميرالأمراء...» 

׫مطلب اول در باب علائم ظهور...» 

׫مطلب دوم در باب علائم ظهور...» 

׫نتيجه دو مطلب...» 

׫فوائد ظهور علامات...» 

׫تقسيم علامات...» 

׫علائم قریبه...» 

׫قصرعتیق...» 

׫بناي جسر کوفه...» 

׫خندق برای کوفه و کشف هیکل و تعطیل مساجد چهل روز...» 

׫بغداد بار ديگر پايتخت شود با تشکيل دارالشوري...» 

׫جسربغدادوکشته شدن بسياري...» 

׫ظهور آتش...» 

׫جفاوتعدي هاي بني هاشم...» 

׫ظهور يأس و نوميدي...» 

׫سالهاي فريبنده...» 

׫نوع مردم شرير باشند...» 

׫شدت اختلاف درشيعه و تبري ازيکديگر...» 

׫سالهاي پراختلاف و سرعت زوال حکومتها...» 

׫خوف و جوع و نقص ثمرات...» 

׫سه سال خشکي و کمي باران...» 

׫اختلاف وخوف وتزلزل واضطراب مردم...» 

׫هرج و مرج...» 

׫طاعون ابيض و احمر...» 

׫ظهور جذام و بواسير و مرگ فجأة...» 

׫دوازده رايت مشتبه بلندشود...» 

׫فرارکردن يازده نفرازمومنين وپناهنده شدن بروم...» 

׫ملخ سرخ در دو موقع...» 

׫فساد خرما بر درخت...» 

׫جنگ و قتلي که منقطع نشود...» 

׫شروع به جنگ از صفر تا صفر...» 

׫صورت و دستي در ماه پيدا شود در ماه رجب...» 

׫خسوف ماه درشب چهاردهم رجب و ظاهر...» 

׫ظهور سرخی در آسمان...» 

׫باد سرخ...» 

 

 

 

برای مطالعه مطلب این جمعه وبلاگ ***مَـــهـــدِي مـُـنــتَـظـَـر«عَلَیهِ السَّلامِ»***
با عنوان «باد سرخ...» ایـنـجـا کلیک بفرمائید.

 

 

 

*اللّهمجّللوليکلفرج*

 

+ نوشته شده در  دوشنبه سی ام آذر 1388ساعت 12:0  توسط کنيزان حضرت زهراء(س)